Smaller Default Larger

Cienījamie 2024./ 2025. mācību gada pirmklasnieku vecāki!


   Informējam Jūs, ka bērna uzņemšana 1. klasē notiek saskaņā ar “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.
   Bērnu vecākiem katru gadu atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesības iesniegt pieteikumus skolai par bērna reģistrāciju 1. klases pretendentu rindā līdz 15. maijam.
Ņemot vērā augstāk minēto dokumentu:
   1. skolas direktors līdz 2024. gada 1. maijam ar rīkojumu nosaka izglītojamo skaitu 1. klasē 2024./ 2025. mācību gadam;
   2. skola sākot ar 2024. gada 16. maiju veic 1. klašu komplektēšanu 2024./ 2025. mācību gadam un veido skolēnu sarakstu, ņemot vērā iesniegtos un reģistrētos pieteikumus;
   3. Skolas piecu darba dienu laikā pēc 1. klases pretendentu saraksta sagatavošanas bērnu vecākiem elektroniski nosūta uz norādīto oficiālo elektronisko adresi vai e- pasta adresi vēstules, lai informētu – bērns ir vai nav iekļauts skolas 1. klases uzņemamo pretendentu sarakstā.
   4. skola līdz 2024. gada 1. jūnijam veic 1. klašu komplektēšanu 2024./ 2025. mācību gadam pamatojoties uz vecāku iesniegumiem;
   5. bērna vecāki līdz 2024. gada 15. jūnijam iesniedz skolai, ierodoties personiski, šādus dokumentus:
    5.1. vecāka/ aizbildņa iesniegums (aizpilda uz vietas);
    5.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzradot oriģinālu (kopiju var uztaisīt uz vietas);
    5.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
    5.4. profilaktisko potēšanas karti (veidlapa Nr. 063/u);
  5.5. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas  atzinumu (ja tāds ir).
     Ierodoties skolā, vecākiem jābūt līdzi personu apliecinošajam dokumentam (pase vai ID karte vai aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu). 
 
Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas administrācija